REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „ZDJĘCIE MIESIACA KOŁA POTOK 62”

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „ZDJĘCIE MIESIACA KOŁA POTOK 62”


PRZEPISY OGÓLNE


1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Zdjęcie miesiąca koła Potok 62” zwanego dalej „Konkursem” jest koło PZW Potok 62, zwane dalej „Organizatorem”.
2. Cele Konkursu: a) promowanie wędkarstwa, b) rozbudzanie wśród członków koła zainteresowania wędkarstwem i właściwym obchodzeniem się z rybami, c) promowanie metody złów i wypuść, d) integrowanie członków koła Potok 62.
3. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez członków koła Potok 62.
4. Tematem zdjęcia może być prezentacja ryby złowionej wyłącznie zgodnie z obowiązującym regulaminem, która po złowieniu została wypuszczona do wody.
5. Nadesłane na Konkurs zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora (https://kolo62potok.ompzw.pl/), na stronie fanpage’u (https://www.facebook.com/Kolo62Potok), a zwycięskie zdjęcia z  każdego miesiąca wykorzystane w rocznym kalendarzu koła Potok 62.
 

PRZYJMOWANIE PRAC
1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie cztery zdjęcia w miesiącu.
3. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie członkowie koła Potok 62. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie władz koła Potok 62 i jury Konkursu.
4. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: potok@potok.org.pl z tytułem „Konkurs Fotograficzny”
5. Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: imię nazwisko; tytuł zdjęcia; krótki opis przygody wędkarskiej.
6. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250 dpi.
7. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymogów.
9. Na fotografii może być przedstawiony wyłącznie wizerunek osoby będącej członkiem koła Potok 62. Fotografia może przedstawiać: wizerunek członka koła Potok 62 z rybą, samą rybę lub walory przyrodnicze łowiska.
10. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię udziela niewyłącznej i  nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii przez koło Potok 62 (na stronie internetowej, mediach społecznościowych oraz innych przedsięwzięciach).

 

PRZEBIEG KONKURSU

1. Nadesłane przez uczestników konkursu zdjęcia zostaną bez zwłoki opublikowane na stronie internetowej Organizatora (https://kolo62potok.ompzw.pl/), na stronie fanpage’u (https://www.facebook.com/Kolo62Potok).

2. Terminarz:
• przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu: od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od maja 2023 roku.
• ocena zdjęć przez internatuów w formie oddawnia polubień pod zdjęciem na fanpagu Organizatora: od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca.  

• ocena zgłoszonych fotografii przez Jury: do 5 dnia każdego następnego miesiąca
• przesłanie nagrody: do 15 dnia każdego następnego miesiąca

3. Zwycięskie zdjęcia w danym miesiącu zostaną wykorzystane do druku kalendarza koła Potok 62.

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk uczestników Konkursu wraz z przesłanymi przez nich opisami przygody wędkarskiej.


JURY
1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.
2. Ocenie zdjęć przez Jury podlega pięć zdjęć z największą liczbą polubień oddanych od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca na stronie facebookowej koła Potok 62.

3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
 

NAGRODY
1. Zdjęcie wybrane przez Jury otrzymuje tytuł „Zdjęcie miesiąca Koła Potok 62”.
2. Autor zwycięskiej fotografii otrzymuje upominki wędkarskie ufundowane przez Organizatora lub sponsora.
3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.
4. Ogłoszenie wyników konkursu zostanie przeprowadzone na stronie https://www.facebook.com/Kolo62Potok
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://kolo62potok.ompzw.pl/.
2. Uczestnik Konkursu przez zgłoszenie zdjęcia do Konkursu oświadcza, iż: a) jest autorem załączonych fotografii, b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, które to jako utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich; c) zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie https://kolo62potok.ompzw.pl/  oraz w serwisie społecznościowym https://www.facebook.com/Kolo62Potok/, d) zgadza się na wykorzystanie zdjęcia w drukowanym kalendarzu koła Potok 62, który trafi do sprzedaży, a uzyskane w ten sposób pieniądze zasilą budżet zarybieniowy koła Potok 62.
3. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
6. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.
7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych.

8. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 01 maja 2023 roku.
9. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.